Làm Thế Nào Khi Bị Quấy Rối Nơi Công Sở?

Ngày càng nhiu ph n Vit Nam đóng góp tham gia vào lc lượng lao đng và gánh vác kinh tế gia đình, vic to ra môi trường làm vic không b bo lc, thù đch và hăm da cũng đóng vai trò quan trng như xác đnh công bng, chính sách ngh phép và bo him xã hi dành cho ph n.

Hu hết mi người đu biết rng quy ri nơi công s là bt hp pháp và nh hưởng đến hiu sut làm vic, tuy nhiên, không phi mi nn nhân đu biết cách ngăn chn nó. Bài viết này s xem xét mt s mo có th được s dng khi bn không may b quy ri nơi làm vic.

1. Tìm hiu quyn li ca mình

B lut Lao đng va ban hành 4 quy đnh bo v người lao đng khi quy ri nơi làm vic. Mt s công ty có th có Chính sách và Th tc gii quyết vn đ này. Ch cn xem xét các tài liu đó tht k lưỡng đ biết được chi tiết v hành vi được phân loi là quy ri tình dc; các hình thc k lut mà công ty có th thc hin; la chn khiếu ni chính thc hoc không chính thc; Yêu cu bo mt; và làm thế nào h phòng tránh hành vi tr đũa cho các nn nhân.

2. Yêu cu k quy ri dng li

Điu đu tiên bn có th làm nếu như cm thy mình đang b đng nghip hoc sếp quy ri. Nếu cm thy an toàn, hãy nói chuyn trc tiếp vi k quy ri và yêu cu hn dng li. Hãy nêu rõ nhng hành vi nào ca hn làm bn cm thy không thoi mái và nhng gì mà h đang làm là không đúng và không được hoan nghênh. Dưới đây là 1 vài gi ý đ bn có th giao tiếp hiu qu:

  • Ngôn ng cơ th: s dng ngôn ng cơ th mnh m (nhìn thng vào đi phương, ging nói rõ rang dõng dc), nên qu quyết v vn đ làm bn khó chu.

  • T tin và bình tĩnh: mc dù bn không cm thy như vy, nhưng nên nh gi thái đ bình tĩnh và nghiêm túc rt quan trng

  • Đng cười hay tr li nhng câu hi, câu đánh lc hướng hay thm chí c đe da, đ li ca đi phương. Gi nguyên chính kiến ca bn, và tiếp tc nhc li 1 cách kiên quyết nếu cn

  • Hãy đánh vào hành đng, đng đánh vào đi tượng: cho h thy nhng hành vi ca h là không chp nhn được, và bn không thích nhng hành vi đó

  • Quyết đnh khi nào cn kết thúc: nếu cm thy bn thân đã nói rõ được quan đim ca mình và câu chuyn có th kết thúc ti đó thì c làm vy.

Bn có th dùng cách gián tiếp khác là viết thư cho đi tượng nếu như không t tin. Nếu như không thoi mái gii quyết trc tiếp, k c viết thư, cân nhc vic báo cáo vi cp trên ca bn hoc ca đi tượng đ yêu cu giúp đ.

Bạn không thể cứ chịu trách nhiệm cho hành vi hay hành động của người khác. Đây không phải là chuyện bạn nên giữ cho riêng mình. Tự trách bản thân sẽ khiến bạn chán ghét bản thân, trong khi kẻ cần bị chán ghét là kẻ quấy rối và dĩ nhiên hắn đáng bị như vậy.

3. Tìm kiếm s đng cm và h tr t các nhóm, cng đng

Nếu bn im lng v vic mình b quy ri, nghĩa là bn đang cho phép vic này tiếp tc xy ra. K quy ri s không dng li tr phi hn cm thy b đe da. Bng cách nói lên câu chuyn ca mình, bn tht s có th giúp được nhng người khác không mc vào by quy ri ca đi tượng. Khi nói chuyn vi người khác, bn s tìm được nhng người đã chng kiến, đng minh hay nhng nn nhân khác s giúp đ bn

4. Luôn làm vic theo nhóm

K quy ri s cm thy khó khăn hơn đ có nhng hành vi hay câu đùa bình phm khiếm nhã v bn nếu như thy bn đang cùng người khác. Ngoài ra, dù cho hn có tn công bn thì bn cũng có nhng người xung quanh h trng h bn.

5. Đng trì hoãn vic gii quyết hay t trách bn thân

Bn không th c chu trách nhim cho hành vi hay hành đng ca người khác. Đây không phi là chuyn bn nên gi cho riêng mình. T trách bn thân s khiến bn chán ghét bn thân, trong khi k cn b chán ghét là k quy ri và dĩ nhiên hn đáng b như vy. Điu này cũng s không giúp gii quyết vn đ và t hơn là làm bn b trm cm.

Bn nên hành đng ngay lp tc đ dp tt hành vi quy ri. Bn càng ch đi lâu thì nó s tiếp tc din ra và có th làm tình hình t hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *